Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, 03 – 05 decembrie 2021

 

Dosarul de înscriere la examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;

b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) două fotografii tip C.I.;

h) dovada achitării taxei de înscriere;

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) acordul GDPR;

k) acord inregistrare audio-video;

j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini, (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini)

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini este 19 noiembrie 2021.

Probe examen aptitudini

 

 

 

REGULAMENT

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi

de contabil autorizat

Nr.

crt.

1. Capitolul I

Dispoziţii generale

2. Art.1 (1) Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Examenul de aptitudini la terminarea stagiului, denumit în continuare examen de aptitudini, se organizează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), în calitatea sa de organism profesional, distinct pentru cele două profesii, respectiv experţi contabili şi contabili autorizaţi, potrivit prezentului regulament.

3. Art.2 Promovarea examenului de aptitudini asigură accesul la statutul de membru CECCAR şi la profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, după caz.
4. Art.3 Statutul de membru CECCAR se dobândeşte după înscrierea în organismul profesional şi obţinerea numărului de identificare profesională pe baza căruia membrii sunt înscrişi în Tabloul experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, denumit în continuare Tabloul Corpului.
5. Art.4 Experţii contabili, respectiv contabilii autorizaţi înscrişi în Tabloul Corpului au dreptul de a utiliza titlul profesional de expert contabil sau de contabil autorizat, după caz, şi au dreptul de a profesa.
6. Art.5 Exercitarea dreptului de a profesa, respectiv de a desfăşura activităţile prevăzute la art.6, respectiv cele prevăzute la art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.65/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare, este condiţionată de deţinerea calităţii de expert contabil respectiv contabil autorizat.
7. Art.6 Calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat este dovedită cu numărul de identificare profesională din Tabloul Corpului şi cu legitimaţia de membru, vizată anual.
8. Capitolul II

Organizarea examenului de aptitudini

9. Secţiunea 1

Organizarea sesiunilor examenului de aptitudini

10. Art.7 (1) Examenul de aptitudini se organizează, de regulă, o dată într-un an calendaristic, într-o sesiune

ordinară.

(2)    Examenul de aptitudini se poate organiza şi de mai multe ori într-un an calendaristic, în sesiuni

extraordinare.

(3)   Calendarul desfăşurării sesiunii ordinare şi a sesiunilor extraordinare pentru examenul de aptitudini se aprobă prin hotărâre a Consiliului superior al CECCAR.

11. Art.8 Examenul de aptitudini se organizează în centre de examen stabilite de CECCAR prin Ordin al preşedintelui Consiliului superior al CECCAR.

 

 

12. Secţiunea a 2-a

Probele examenului de aptitudini

13. Art.9 (l)Examenul de aptitudini trebuie să asigure verificarea nivelului necesar de cunoştinţe teoretice în ariile de competenţă de examinare, precum şi capacitatea de a aplica în practică cunoştinţele teoretice. (2)Examenul de aptitudini se susţine în formă scrisă, în limba română.
14. Art.10 (1) Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil constă în susţinerea a trei probe, după cum urmează:

a)   prima proba conţine subiecte din ariile de competenţă contabilitate şi etica profesioniştilor contabili;

b)   a doua probă conţine subiecte din ariile de competenţă fiscalitate, drept şi expertiză contabilă inclusiv cele cu componentă fiscală;

c)     a treia proba conţine subiecte din ariile de competenţă control intern, audit şi asigurare şi managementul, analiza şi evaluarea afacerii/întreprinderii.

(2)   Fiecare probă se desfăşoară pe o durată de 3 ore.

(3)   Nota pentru fiecare probă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire la număr întreg.

(4)   Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obţină minimum nota 6 la fiecare probă şi cel puţin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la cele trei probe.

(5)    Condiţiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la alin.(4) trebuie îndeplinite integral într-o sesiune a examenului de aptitudini.

(6)   Prin excepţie de la prevederile alin.(5) condiţiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la alin.(4) pot fi îndeplinite cumulat în sesiunea ordinară şi sesiunea/sesiunile extraordinare organizate în cadrul aceluiaşi an calendaristic, sub condiţia obţinerii minimum a notei 6 la cel puţin una dintre probe, în cadrul sesiunii ordinare organizate în anul respectiv.

(7)   În situaţia reglementată la alin. (6) în cadrul sesiunii/sesiunilor extraordinare se vor putea susţine probele pentru care optează candidatul. În această situaţie media se va calcula ca medie artitmetică a ultimelor note obţinute la probele de examen.

15. Art.11 (1) Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de contabil autorizat constă în susţinerea a două probe, după cum urmează:

a)   prima proba conţine subiecte din ariile de competenţă contabilitate şi etica profesioniştilor contabili;

b)    a doua probă conţine subiecte din ariile de competenţă fiscalitate, drept şi analiza financiară a afacerii/întreprinderii

(2)   Fiecare probă se desfăşoară pe o durată de 3 ore.

(3)   Nota pentru fiecare probă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire la număr întreg.

(4)   Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obţină minimum nota 6 la fiecare probă şi cel puţin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la cele două probe.

(5) Condiţiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la alin.(4) trebuie îndeplinite integral într-o sesiune a examenului de aptitudini.

(6)   Prin excepţie de la prevederile alin.(5) condiţiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la alin.(4) pot fi îndeplinite cumulat în sesiunea ordinară şi sesiunea/sesiunile extraordinare organizate în cadrul aceluiaşi an calendaristic, sub condiţia obţinerii minimum a notei 6 la una dintre probe, în cadrul sesiunii ordinare organizate în anul respectiv.

(7)   În situaţia reglementată la alin. (6) în cadrul sesiunii/sesiunilor extraordinare se vor putea susţine, probele pentru care optează candidatul. În această situaţie media se va calcula ca medie artitmetică a ultimelor note obţinute la probele de examen.

 

 

16. Art.12 (1) Tematica şi bibliografia examenului de aptitudini se elaborează de Institutul Naţional de Dezvoltare Profesională Iniţială şi Continuă denumit în continuare INDPIC, structură din cadrul CECCAR, distinct pentru cele două profesii, respectiv experţi contabili şi contabili autorizaţi, se avizează de Ministerul Finanţelor Publice şi se aprobă prin Ordin al preşedintelui Consiliului superior al CECCAR.

(2) Tematica şi bibliografia examenului de aptitudini se publică pe pagina web a CECCAR.

17. Art.13 (1) Locul şi intervalul orar de desfăşurare a fiecărei probe din cadrul examenului de aptitudini pe fiecare centru de examen se publică pe pagina web a CECCAR şi a filialei CECCAR centru de examen.

(2) Probele de examen se desfăşoară simultan în acelaşi interval orar, în toate centrele de examen.

18. Secţiunea a 3-a

Înscrierea candidaţilor

19. Art.14 (1) Se pot înscrie la examenul de aptitudini doar persoanele care au efectuat şi finalizat stagiul conform Regulamentului privind organizarea, efectuarea şi finalizarea stagiului menţionat la art. 41 alin. (2), elaborat de CECCAR, şi care nu au intrat sub incidenţa prevederilor art.27 din prezentul regulament la sesiunile anterioare ale examenului de aptitudini.

(2)   Examenul de aptitudini se poate susţine în termen de 3 ani de la finalizarea stagiului.

(3)   Prin excepţie de la prevederile alin.(2) termenul de 3 ani poate fi prelungit până la 5 ani, în baza unor motive întemeiate, justificate cu documente, la cererea candidatului, cu aprobarea Consiliul superior al

CECCAR.

(4)  Cererea prevăzută la alin.(3) se depune în termen de 2 ani de la termenul prevăzut la alin.(2).

(5)    Persoanele care au finalizat stagiul şi care se află în situaţia prevăzută la alin.(3), se pot înscrie la examenul de aptitudini sub condiţia efectuării a 30 de ore dezvoltare profesională iniţială di n cadrul programului de stagiu, pentru fiecare an de prelungire.

(6)    In situaţia în care examenul de aptitudini nu a fost susţinut şi promovat în termenele prevăzute la alin.(2) sau (3), pentru a putea participa la examenul de aptitudini candidatul trebuie să efectueze şi să finalizeze un an de stagiu de adaptare.

(7)    Anul de stagiu de adaptare se desfăşoară în condiţii similare stagiului prevăzut de Regulamentul privind organizarea, efectuarea şi finalizarea stagiului.

(8)   Curriculum pentru anul de stagiu de adaptare se elaborează de către INDPIC şi se aprobă prin Ordin al preşedintelui Consiliul superior.

9) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), se pot înscrie la examenul de aptitudini organizat în

următoarele sesiuni ordinare:

a)     persoanele care se află la prima abatere sancţionată conform art. 27, sub condiţia respectării prevederilor alin.(2) - (8) şi numai după efectuarea şi promovarea modulelor aferente anilor 1-3 de stagiu din aria de competenţă Etica profesioniştilor contabili; taxa pentru efectuarea modulelor menţionate anterior se stabileşte prin hotărâre a Consiliului superior al CECCAR

b)     persoanele care se afla cel puţin la a doua abatere sancţionată conform art.27, sub condiţia reparcurgerii stagiului după constatarea ultimei abateri, respectiv după promovarea examenului de acces şi după efectuarea şi finalizarea stagiului, cu aplicarea prevederilor alin. (2) - (8).

20. Art.15 (1) Înscrierea la examenul de aptitudini se face la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, respectiv filiala în care este luat în evidenţă.

(2) Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, candidatul depune la sediul filialei CECCAR la care se înscrie un dosar cuprinzând:

a)   cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;

b)     copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educaţiei

 

 

naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau echivalent, în ştiinţe economice, pentru candidaţii înscrişi la examenul de expert contabil, respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidaţii înscrişi la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de

resort;

c)  copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d)    copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e)  certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f)   adeverinţă medicală care să ateste capacitatea de exerciţiu deplină, în original;

g)   două fotografii tip C.I.;

h)  dovada achitării taxei de înscriere;

i)  certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j)   cererea de înscriere ca membru CECCAR condiţionată de promovarea examenului de aptitudini;

k)  orice alt document solicitat de CECCAR în procesul de analiză.

(3)   Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la alin.(2) lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

(4)     Data limită până la care candidaţii pot depune dosarul de înscriere se stabileşte prin Ordin al preşedintelui Consiliului superior al CECCAR şi se publică pe pagina web a CECCAR.

(5)   Dosarele depuse după termenul-limită sunt respinse.

21. Art.16 (1) Dosarele de înscriere a candidaţilor se verifică în vederea validării, în cadrul direcţiei de specialitate din cadrul CECCAR.

(2)     Personalul din direcţia de specialitate din cadrul CECCAR verifică completitudinea dosarului de înscriere şi îndeplinirea condiţiilor de participare la examenul de aptitudini.

(3)     În cazul dosarelor de înscriere incomplete sau care conţin erori, sau în cazul constatării de neregularităţi în îndeplinirea condiţiilor de participare la examenul de aptitudini, acestea se comunică, prin e-mail, candidaţilor, solicitându-le acestora remedierea neregularităţilor în termen de 5 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de 2 zile înaintea datei de desfăşurare a primei probe din sesiunea de examen de aptitudini pentru care se face înscrierea.

(4)    Dacă remedierea nu are loc în termenul prevăzut la alin.(3), dosarul de înscriere este respins, iar candidaţii nu au dreptul de a participa la examenul de aptitudini din sesiunea respectivă.

22. Art.17 (1) Candidaţii ale căror dosare au fost validate sunt înscrişi în registrul candidaţilor întocmit de personalul direcţiei de specialitate din cadrul CECCAR care a efectuat validarea dosarelor.

(2) Registrul candidaţilor centralizează următoarele informaţii:

a)   numele şi prenumele candidaţilor, ordonaţi alfabetic;

b)  numărul legitimaţiei de examen;

c)  denumirea oraşului/judeţului de domiciliu;

d)  centrul de examinare la care a fost repartizat, în funcţie de domiciliu.

23. Art.18 (1) Pe baza registrului candidaţilor se stabilesc listele candidaţilor înscrişi la examenul de aptitudini, pe fiecare centru de examen.

(2) Listele candidaţilor înscrişi la examenul de aptitudini conţin următoarele informaţii:

a)   numărul legitimaţiei de examen;

b)  sala în care se desfăşoară examenul de aptitudini;

c)  ora de acces la sala de examen;

d)   intervalul orar în care se desfăşoară examenul de aptitudini.

 

 

(3) Listele candidaţilor se afişează pe pagina de internet a CECCAR, pe pagina web a filialei CECCAR care este centru de examen cât şi la locul de desfăşurare a examenului.
24. Art.19 (1) Pentru fiecare candidat se creează o legitimaţie de examen care se lipeşte pe pupitrul individual, la locul de desfăşurare a examenului.

(2)   Legitimaţia fiecărui candidat conţine fotografia candidatului, prevăzută la art.15, alin. (2), lit. g).

(3)    La finalizarea examenului, fiecare candidat are obligaţia să procedeze la dezlipirea legitimaţiei de examen de pe pupitru, aceasta rămânând la dispoziţia sa.

25. Secţiunea a 4-a

Comisia de examinare, responsabilii şi supraveghetorii de sală

26. Art.20 (1) Examinarea se realizează de către o comisie de examinare.

(2)    În cadrul comisiei de examinare funcţionează subcomisii cu atribuţii specifice: de elaborare a subiectelor de examen, de corectare a lucrărilor şi de soluţionare a contestaţiilor.

(3)    Comisia de examinare este formată din practicieni experţi contabili, cadre didactice universitare, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei şi ai Curţii de conturi, în măsura în care aceste instituţii răspund solicitării transmise de CECCAR de a-şi desemna reprezentanţi în comisia de

examinare.

(4) Preşedintele Consiliului superior al CECCAR este membru de drept în comisia de examinare.

(5)   Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul în care preşedintele Consiliului superior al CECCAR nu poate face parte din componenţa comisiei de examinare, componenţa acesteia poate fi stabilită fără a avea ca membru pe preşedintele Consiliului superior al CECCAR.

(6)  Secretariatul comisiilor de examinare este asigurat de Direcţia de specialitate din cadrul CECCAR.

(7)   Numărul membrilor şi componenţa comisiei de examinare şi a subcomisiilor pentru o anumită sesiune de examen se stabilesc în funcţie şi de numărul de candidaţi înscrişi la examen, prin Ordin al preşedintelui Consiliului superior al CECCAR, emis de regulă, în termen de 2 zile de la validarea dosarelor de înscriere şi elaborarea registrului candidaţilor.

(8)   Un membru al comisiei de examinare poate face parte din una sau mai multe subcomisii. Exercitarea atribuţiei de corectare a lucrărilor este incompatibilă cu cea de soluţionare a contestaţiilor.

(9)   Mandatul acordat membrilor comisiei de examinare este valabil pe perioada de desfăşurare a unei

sesiuni de examen.

(10)   Membrii comisiei de examinare, precum şi membrii secretariatului acesteia, semnează declaraţii pe propria răspundere privind confidenţialitatea, regimul incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese.

(11)   O persoană care are soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al treilea în rândul candidaţilor nu poate fi membru al comisiei. Dacă incompatibilitatea este descoperită ulterior desemnării ca membru al comisiei de examinare, persoana respectivă are obligaţia de a comunica această situaţie preşedintelui Consiliului superior al CECCAR, în vederea înlocuirii sale.

27. Art. 21 (1) Comisia de examinare are următoarele atribuţii principale, prin subcomisiile cu funcţii specifice:

A.  Subcomisia de elaborare subiecte

a)     elaborează subiectele pentru examenul de aptitudini, în conformitate cu tematica şi bibliografia

stabilită.

b)  elaborează baremul de evaluare şi notare pentru fiecare probă din cadrul examenului.

B.  Subcomisia de corectare

a) corectează lucrările în condiţiile stabilite prin procedura de lucru menţionată la alin. (2), cu respectarea baremelor pentru fiecare subiect în parte;

 

 

b) consemnează notele şi semnează pe lucrările corectate.

C. Subcomisia de contestaţii

a)   recorectează lucrările contestate;

b)  consemnează notele rezultate şi semnează în cataloagele de contestaţii.

c)   în cazul în care există o diferenţă mai mare sau egală cu 1 (un) punct între corectarea iniţială şi recorectarea ca urmare a contestaţiei, lucrarea se reevaluează şi de un al corector, nota acordată de

acesta fiind cea finală.

D.  Secretariatul Comisiei de examinare

a)   asigură instruirea persoanelor care supraveghează candidaţii în sălile de examen (responsabili de sală şi supraveghetori);

b)  asigură multiplicarea subiectelor la fiecare probă, în condiţii de confidenţialitate;

c)  asigură organizarea procesului de desigilare a lucrărilor de examen, după corectarea acestora;

d)  centralizează rezultatele finale ale examenului;

e)  asigură publicarea rezultatelor examenului pe pagina web a CECCAR;

f)   asigură resigilarea lucrărilor aflate în procedură de contestaţie;

g)   asigură punerea la dispoziţia subcomisiei de contestaţii a lucrărilor prevăzute la lit.f);

(2) Atribuţiile detaliate şi procedura de lucru a comisiei de examinare se aprobă prin hotărâre a Consiliului superior al CECCAR.

28. Art. 22 (1) Responsabilii şi supraveghetorii de sală sunt desemnaţi prin Ordin al preşedintelui Consiliului superior al CECCAR, după finalizarea înscrierilor la examen.

(2)    O persoană care are soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al treilea în rândul persoanelor înscrise la examen nu poate fi responsabil sau supraveghetor de sală.

(3)    Eventualele situaţii de incompatibilitate ivite după desemnarea acestora sunt comunicate imediat preşedintelui Consiliului superior al CECCAR de către persoana în cauză, în vederea înlocuirii sale.

(4)      Responsabilii şi supraveghetorii de sală semnează declaraţii pe propria răspundere privind confidenţialitatea, regimul incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese.

(5)   Atribuţiile şi responsabilităţile responsabililor şi supraveghetorilor de sală şi procedura de lucru se aprobă prin hotărâre a Consiliului superior al CECCAR.

29. Capitolul III

Desfăşurarea examenului de aptitudini

30. Art.23 (1) Accesul candidaţilor în sala de examen se face pe baza buletinului de identitate/cărţii de identitate/paşaportului şi a legitimaţiei de concurs, emisă de CECCAR. Responsabilii şi supraveghetorii de sală verifică identitatea candidaţilor şi permit accesul acestora în sălile de examen.

(2)   Accesul candidaţilor în sălile de examen nu este permis cu telefoane mobile, agende electronice, căşti audio, cărţi, alte materiale scrise, aparate audio/video/de înregistrare, sau orice alte mijloace electronice care permit conectarea la internet /reţele de socializare, fotografierea, înregistrarea video, comunicarea cu alte dispozitive electronice, sub sancţiunea eliminării din examen.

(3)   Accesul în sălile de examen va fi permis doar candidaţilor care declară pe propria răspundere, sub sancţiunea penală a falsului în declaraţii, că nu se află în situaţia prevăzută la alin. (2) şi că vor respecta interdicţiile prevăzute de art.24.

(4)   În aplicarea prevederilor alin. (3), candidaţii completează şi semnează o declaraţie, al cărei formular este pus la dispoziţie de către organizatori.

31. Art.24 (1) Subiectele de examen sunt proprietatea intelectuală a CECCAR, acesta deţinând dreptul de copyright. Este interzisă fotografierea sau filmarea subiectelor de examen.

 

 

(2) Este interzisă mediatizarea subiectelor de examen sub orice formă, atât scrisă cât şi în spaţiul online, fără acordul CECCAR, sub sancţiunea prevăzută de legislaţie în materia drepturilor de proprietate

intelectuală.

32. Art.25 Instrucţiunile privind derularea probei de examen se prezintă de responsabilul de sală.
33. Art.26 În scopul asigurării transparenţei probei de examen, aceasta se înregistrează video pe toată durata de desfăşurare.
34. Art.27 (1) Pe parcursul derulării probelor de examen se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi de lucrare, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, fiind aplicabilă sancţiunea eliminării din examen.

(2) Tentativa de fraudare se sancţionează cu eliminarea din examen.

35. Art.28 (1) După finalizarea lucrării/expirarea timpului alocat probei de examen, candidatul predă lucrarea responsabilului de sală sau supraveghetorului de sală şi semnează de predare.

(2) Lucrările de examen aparţin de drept CECCAR, iar acestea nu pot fi puse la dispoziţie candidaţilor, în copie sau original.

36. Art.29 Responsabilul de sală şi supraveghetorii de sală asigură pe toată perioada desfăşurării probei de examen respectarea prevederilor prezentului regulament şi a instrucţiunilor privind derularea probei de

examen.

37. Art.30 (1) Responsabilul de sală predă lucrările secretariatului Comisiei de examinare, în baza unui proces

verbal.

(2)   Secretariatul Comisiei de examinare pune lucrările la dispoziţia sub-comisiei de corectare, care asigură

corectarea acestora.

(3)   În cazul contestării rezultatului iniţial, Secretariatul Comisiei de examinare pune lucrările la dispoziţia sub-comisiei de contestaţii, care asigură recorectarea acestora.

38. Art.31 (1) Rezultatele examenului de aptitudini se comunică centrelor de examen de către direcţia de specialitate din cadrul CECCAR şi se afişează pe pagina web a CECCAR şi a filialelor teritoriale care au fost

centre de examen.

(2)   Rezultatele obţinute de candidaţi pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afişare.

(3)   In cazul solicitării recorectării lucrării, candidatul suportă o taxă de recorectare, stabilită d e Consiliul Superior al CECCAR.

(4)  Contestaţia se depune ori se transmite prin email la centrul de examen/filiala de domiciliu, însoţită de

dovada achitării taxei de recorectare.

(5)       In cazul în care contestaţia este fondată, respectiv a rezultat modificarea notei în avantajul candidatului, taxa de recorectare se restituie acestuia.

(6)  Contestaţia este soluţionată de subcomisia de contestaţii.

(7)   Recorectarea nu se face în prezenţa candidatului.

39. Art.32 Procedura de lucru privind modul de desfăşurare a examenului de aptitudini se aprobă prin hotărâre a Consiliului superior al CECCAR.
40. Capitolul VI

Dispoziţii tranzitorii

41. Art.33 (1) Pentru anul 2020 examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil constă în susţinerea a două probe scrise:

a) prima proba conţine subiecte din ariile de competenţă contabilitate, audit, analiza economico- financiară şi evaluarea economică a întreprinderilor, expertiză contabilă şi etica profesioniştilor contabili;

 

 

b) a doua probă conţine subiecte din ariile de competenţă fiscalitate şi drept.

(2)   Prima proba se desfăşoară pe o durată de 6 ore cu o pauză de 2 ore după primele 3 ore de examen, iar a doua probă se desfăşoară pe o durată de 3 ore.

(3)   Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obţină minimum nota 7 la fiecare probă.

(4)    Condiţiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la alin. (3) trebuie îndeplinite integral într-o sesiune a examenului de aptitudini.

(5)   Prin excepţie de la prevederile alin. (4) condiţiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la alin. (3) pot fi îndeplinite cumulat în sesiunile organizate pe parcursul anului 2020, sub condiţia obţinerii minimum a notei 7 la una dintre probe, în cadrul unei sesiunii anterioare organizate în cadrul aceluiaşi an.

(6)  În situaţia reglementată la alin. (5) în cadrul sesiunii/sesiunilor extraordinare se va putea susţine, prin opţiunea candidatului, doar proba pentru care nu a fost obţinută nota minima 7 în cadrul unei sesiunii anterioare organizate în anul 2020.

42. Art.34 (1) Pentru anul 2020, examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de contabil autorizat constă în susţinerea a două probe:

a)   prima proba conţine subiecte din ariile de competenţă contabilitate şi etica profesioniştilor contabili;

b)  a doua probă conţine subiecte din ariile de competenţă fiscalitate şi drept.

(2)   Fiecare probă se desfăşoară pe o durată de 3 ore.

(3)   Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obţină minimum nota 7 la fiecar e probă.

43. Art.35 Candidaţii care la data aprobării prezentului regulament au depăşit termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), se pot înscrie la examenele de aptitudini desfăşurate în anul 2020 fără a fi obligaţi să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 14, alin. (3) - (6).
44. Art.36 (1) În termen de 180 de zile de la data aprobării prezentului regulament, candidaţii admişi la examenul de aptitudini la data aprobării prezentului regulament, care nu au finalizat formalităţile de înscriere în organismul profesional CECCAR, se pot înscrie ca membru al acestuia fără a fi obligaţi să îndeplinească cerinţele prevăzute la art.37.

(2)  În cazul în care a trecut mai mult de 3 ani între data la care a intervenit obligaţia înscrierii în evidenţele CECCAR şi data la care se solicită înscrierea, persoanele în cauză au obligaţia de a susţine un interviu, iar după promovarea acestuia se pot înscrie ca membru CECCAR.

(3)    Interviul se organizează de CECCAR şi trebuie să asigure verificarea nivelului necesar de cunoştinţe teoretice în ariile de competenţă de examinare, precum şi capacitatea de a aplica în practică cunoştinţele

teoretice.

(4)   Participarea la interviu este condiţionată de plata taxei de interviu.

(5)    Reglementarea modului de organizare şi desfăşurare a interviului prevăzut la alin.(3), se realizează prin hotărâre a Consiliului superior al CECCAR.

45. Capitolul VII

Dispoziţii finale

46. Art.37 (1) În termen de 90 de zile de la data afişării rezultatelor finale, candidaţii admişi la examenul de aptitudini au obligaţia finalizării formalităţilor de înscriere ca membru CECCAR.

(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin.(1) atrage obligaţia pentru candidaţi de a efectua un număr de 40 de ore de pregătire profesională continuă (CPD) pe an calendaristic, conform Programului naţional de Dezvoltare Profesională Continuă aferente perioadei scurse de la data la care a intervenit obligaţia

 

 

înscrierii ca membru CECCAR şi data la care se realizează înscrierea. Înscrierea ca membru CECCAR în condiţiile prezentului alineat se poate face în 3 ani de la data la care a intervenit obligaţia înscrierii ca

membru.

(3)  În cazul în care perioada scursă de la data la care a intervenit obligaţia înscrierii în evidenţele CECCAR şi data la care solicită înscrierea, depăşeşte trei ani, dar nu mai mult de patru ani, persoana în cauză, pentru a se înscrie ca membru CECCAR, are obligaţia îndeplinirii cerinţelor de la alin.(2) şi de a susţine şi a promova din nou examenul de aptitudini.

(4)  În cazul în care perioada scursă de la data la care a intervenit obligaţia înscrierii în evidenţele CECCAR şi data la care solicită înscrierea, depăşeşte patru ani, persoana în cauză va efectua şi finaliza un an de stagiu de adaptare.

(5)    Anul de stagiu de adaptare se desfăşoară în condiţii similare stagiului prevăzut de Regulamentul privind organizarea, efectuarea şi finalizarea stagiului, iar la finalizarea acestuia se poate înscrie la examenul de aptitudini, în condiţiile prezentului regulament.

47. Art.38 În cazul în care preşedintele Consiliului superior al CECCAR este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile stabilite conform prezentului regulament, acestea se exercită de către Biroul permanent al Consiliului Superior al CECCAR.
48. Art.39 (1) Normele de aplicare ale prezentului Regulament se aprobă de Consiliul superior al CECCAR.

(2) In aplicarea prevederilor prezentului regulament, CECCAR şi filialele CECCAR au responsabilitatea implementării măsurilor adecvate pentru protecţia datelor cu caracter personal.

49. Art.40 Cuantumul taxelor de înscriere la examen/de interviu/ de recorectare se stabileşte prin hotărâre a Consiliului superior al CECCAR. Taxele se achită de fiecare dintre candidaţi înaintea susţinerii examenului/interviului, respectiv înainte de formularea contestaţiei.
50. Art.41 (1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament CAPITOLUL XII "Examenul de aptitudini", cuprinzând art.38-42, din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat" republicat cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

(2)    În aplicarea alin. (1), la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat", republicat cu modificările şi completările ulterioare, se redenumeşte ca “Regulamentul privind organizarea, efectuarea si finalizarea stagiului"

(3)  Orice alte reglementări CECCAR se aplică în măsura în care nu contravin prezentului regulament.